Untitled Document
นวัตกรรมใหม่ ของการบริการน้ำแข็ง
"เอ็นที น้ำแข็งออนไลน์"

น้ำแข็งออนไลน์ คือ การให้ท่านมีน้ำแข็งตลอดเวลาเสมือนหนึ่งมีโรงงานผลิตน้ำแข็งเอง ซึ่ง
ท่านสามารถใช้น้ำแข็งได้ทุกเมื่อ เห็นทุกขั้นตอนของการผลิต และไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ขนส่ง ใดๆท่านจึงวางใจได้ว่า เมื่อใดที่ต้องการใช้ น้ำแข็ง ท่านจะมีน้ำแข็งสะอาด ใช้อย่าง
แน่นอน

เพียงท่านซื้อน้ำแข็งจากโครงการใน ราคา กิโลละ 1 บาท ท่านจะได้รับการบริการ ดังนี้• บริการวางระบบเครื่องผลิตน้ำแข็ง ณ.สถานประกอบการ
• บริการตรวจเช็คการทำงานของระบบการผลิตน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ
• บริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ในกรณีระบบการผลิตน้ำแข็งขัดข้อง
• บริการสำรองน้ำแข็งให้ท่านฟรี เมื่อเครื่องขัดข้อง
• ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการในการใช้น้ำแข็งที่สะอาด
• ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็ง แต่ได้เครื่องผลิตน้ำแข็งมาใช้
• ไม่ต้องกังวลเรื่องการสั่งซื้อน้ำแข็ง, ปริมาณน้ำแข็ง และเวลาที่ต้องการน้ำแข็ง
• ไม่ต้องรอช่าง รออะไหล่ และ หาซื้อน้ำแข็ง เมื่อเครื่องขัดข้อง

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม  085-823-5000